» Dzisiaj jest poniedziałek, 15 lipca 2024 roku

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

WYSIEDLENIA

logo_bip

Wielkopolska rowerem

» Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

W listopadzie 2022 r. w pałacu Radolińskich otwarta została nowa ekspozycja stała Muzeum Regionalnego w Jarocinie, zatytułowana „Z przeszłości Ziemi Jarocińskiej”. Ukazuje ona dzieje naszego miasta i powiatu w latach 1793-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii pałacu oraz rodu Radolińskich. Wystawa obejmuje pięć sal na parterze budynku. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia, prowadzeni jesteśmy przez chronologicznie uporządkowaną opowieść o przeszłości Jarocina i okolic.

Zachęcając nauczycieli i uczniów do zwiedzenia naszej ekspozycji i pałacu, proponujemy także uczestnictwo w innych aktywnościach. Nasza historyczna oferta edukacyjna obejmuje lekcje muzealne i warsztaty oraz spacery po mieście i parku. Zajęcia dostosowywane są każdorazowo do poziomu wiedzy uczestników, dlatego te same tematy kierujemy często do różnych grup wiekowych – od przedszkolaków po uczniów szkół średnich. Pracownicy muzeum, współpracując ze szkołami i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, mogą przygotować kolejne propozycje zajęć, zgodnie z propozycjami i sugestiami nauczycieli.

Lekcje muzealne realizują wybrane założenia podstawy programowej. Prowadzone są przede wszystkim w oparciu o prezentacje multimedialne, z wykorzystaniem metody prelekcji lub pogadanki. Podczas warsztatów natomiast nie tylko przekazujemy treści merytoryczne, ale wspieramy samodzielną pracę i kreatywność uczniów, wykorzystując przy tym reprodukcje muzealiów, materiały drukowane, karty pracy czy inne pomoce dydaktyczne.

Nasz program edukacyjny przybliża dziedzictwo kulturalne regionu. Tematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień związanych z lokalną historią. Dzieje naszej „małej ojczyzny” staramy się pokazać na tle wydarzeń o charakterze regionalnym i krajowym, by jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza wśród starszych uczniów, umiejętność kojarzenia faktów historycznych. Celem prowadzonych w muzeum spotkań jest też wzbudzenie zainteresowania przeszłością Ziemi Jarocińskiej, wzmocnienie wśród odbiorców przywiązania do tradycji i historii własnego regionu oraz kontakt z eksponatami.

Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych. Wizyta w muzeum, na przykład w ramach godziny wychowawczej, będzie doskonałą formą realizacji prowadzonego w szkole programu edukacji regionalnej. Na zajęcia zapraszamy także opiekunów organizujących dla dzieci spotkania w ramach półkolonii, szkolne kółka zainteresowań czy też inne zorganizowane grupy.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o uzgodnienie tematu i terminu lekcji muzealnych/warsztatów z tygodniowym wyprzedzeniem.

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta edukacyjna Muzeum Regionalnego w Jarocinie zachęci Państwa do wizyty w naszej instytucji.

LEKCJE MUZEALNE

Pierwsza wizyta w muzeum

Co to jest muzeum? Jak należy się zachowywać podczas zwiedzania? Na czym polega praca muzealnika? Co kryją muzealne magazyny? Podczas zajęć uczestnicy poznają najciekawsze eksponaty i zaznajomią się z muzealną przestrzenią. Lekcja zawiera też elementy wiedzy o historii Jarocina.

Przedszkolaki, uczniowie klas I–III szkół podstawowych

Wprowadzenie do historii regionalnej

Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom pracy muzealnika oraz kategorii i funkcji muzeów. Wśród uczestników utrwalone zostaną takie pojęcia, jak „zabytek”, „eksponat”, „ekspozycja” czy „kolekcja”. Dzieci dowiedzą się, w jakim celu gromadzimy i chronimy zabytki kultury oraz dlaczego niektóre zbiory poddawane są konserwacji.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Między historią a legendą

Jak powstał Jarocin? Kto i dlaczego zamienił się w kamień? Czy istnieje tunel łączący pałac Radolińskich z ruinami zamku w Radlinie? Dlaczego witaszycki obraz uchodził za cudowny? Odpowiedzi na te i inne pytania przybliżą uczniom wybrane legendy związane z Ziemią Jarocińską. Przy okazji zajęć dzieci rozwiną umiejętność krytycznego myślenia i nauczą się oddzielać barwne opowieści od prawdy historycznej.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Jarocin – moje miasto

W ramach zajęć proponujemy uczniom quiz dotyczący Jarocina. Lekcja ma formę zabawy, angażującej uczniów podzielonych na kilka grup. To dawka różnorakich pytań o nasze miasto, związanych z mijanymi na co dzień zabytkami, ulicami, miejscami czy też kultowym festiwalem. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów uczęszczających do jarocińskich szkół.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Radolińscy herbu Leszczyc w dziejach Jarocina 

Na lekcji zostaną zaprezentowane sylwetki dawnych właścicieli Jarocina z rodu Radolińskich, a także miejsca i historie z nimi związane. Uczniowie dowiedzą się m.in. kto wybudował ratusz, dlaczego Alfred von Radolin pochowany został koło Skarbczyka, oraz w jakim celu księżna Joanna kazała postawić w parku obelisk.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Germanizacja na Ziemi Jarocińskiej pod zaborem pruskim

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody germanizacji na naszych ziemiach w okresie zaborów. Uczniowie dowiedzą się m.in. czym były rugi pruskie oraz jaką działalność prowadziła HAKATA. Polityka Prus omówiona zostanie przez pryzmat archiwalnych fotografii, map, prasy czy też dokumentów administracji pruskiej.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Społeczeństwo Ziemi Jarocińskiej w obronie tożsamości narodowej

W 1793 r. Jarocin znalazł się w granicach zaboru pruskiego. Silna potrzeba zachowania tożsamości narodowej zaowocowała powstaniem licznych polskich organizacji na Ziemi Jarocińskiej. Podczas zajęć zaprezentowana zostanie polityka pruskiego zaborcy w Poznańskiem oraz omówione przykłady pracy organicznej w regionie.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Udział mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w powstaniu wielkopolskim 1918-1919

Podczas zajęć przedstawione zostaną wydarzenia, które miały miejsce w Jarocinie w przededniu wybuchu powstania wielkopolskiego, oraz przebieg walk frontowych z udziałem pięciu jarocińskich „latających kompanii”. Uczniowie poznają sylwetki powstańców z naszej ziemi, w tym pochodzącego z Mieszkowa Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy zrywu Wielkopolan z lat 1918-1919.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

II wojna światowa na Ziemi Jarocińskiej

Czasy okupacji na naszej ziemi omówione zostaną przez pryzmat fotografii, korespondencji, dokumentów oraz planów. Przedstawione przez edukatora wydarzenia nakreślą codzienność okupowanego miasta. Podczas lekcji uczniowie poznają m.in. historię wysiedleń mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, losy jarocińskich Żydów oraz politykę niemieckich władz okupacyjnych.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Jak się żyło w PRL?

Na zajęciach przybliżymy uczniom życie codzienne mieszkańców w dobie Polski Ludowej. Pokażemy je w dużej mierze przez pryzmat archiwalnych filmów i oryginalnych eksponatów muzealnych. Do czego służył syfon? Jak oglądało się bajki na rzutniku? Czym były kaseciaki? Jak wyglądała pocztówka dźwiękowa? Zapraszamy uczniów w podróż do epoki minionej!

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowychWARSZTATY HISTORYCZNE

Z kufra muzealnika

Niecodzienne przedmioty muzealne wyciągnięte ze starej walizki mają na celu wzbudzić w dzieciach zainteresowanie przeszłością i ożywić ich wyobraźnię. Na zajęciach opowiemy dzieciom o ciekawych eksponatach i porozmawiamy o pracy muzealnika. Lekcja kończy się zabawą najmłodszych.

Przedszkolaki, uczniowie klas IIII szkół podstawowych

Gęsi i smok, czyli o dwóch świętych

Na zajęciach dzieci poznają dwóch starożytnych świętych „obecnych” w Jarocinie – św. Marcina, będącego jednocześnie patronem naszego miasta, oraz św. Jerzego. Ich sylwetki przybliżone zostaną przez pryzmat legend oraz ciekawostek z życia. Dzieci dowiedzą się także, jakie atrybuty towarzyszą wizerunkom tych postaci. Podsumowaniem zajęć będzie wykonanie tematycznej pracy plastycznej.

Przedszkolaki (5-6 lat), uczniowie klas IIII szkół podstawowych

Biżuteria dla księżnej

Panie z rodu Radolińskich staną się pretekstem do omówienia dawnej kobiecej mody. W ramach warsztatów każdy uczestnik wykona wybrany przez siebie rodzaj biżuterii, np. wisiorek, korale czy bransoletkę. Organizator zapewni uczestnikom elementy do stworzenia ozdób. Własnoręcznie wykonana biżuteria stanie się własnością dziecka.

Przedszkolaki (5-6 lat), uczniowie klas IVI szkół podstawowych

Jak poznajemy historię

Czym są źródła historyczne? Co nam mówią? Jak możemy je podzielić? Do omówienia tych zagadnień posłużą reprodukcje lokalnych dokumentów, fotografii, map oraz innych muzealnych obiektów. Dzięki zajęciom uczniowie będą mogli dotknąć żywej historii i poznać klasyfikację źródeł historycznych.

Uczniowie klas IVVI szkół podstawowych

W klejnocie pół lwa czarnego z językiem wywieszonym, czyli o herbach szlacheckich

Warsztaty mają na celu przybliżenie uczniom historycznego znaczenia herbu. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak zbudowany jest herb, oraz co to jest heraldyka. Będą także miały okazję poznać kilka herbów, którymi posługiwały się rody ziemiańskie z Jarocina oraz okolic (np. Bnińscy z Witaszyc, Sapiehowie z Radlina czy Mukułowscy z Kotlina).

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

◊ „I poprawiwszy nieco wylotów kontusza”, czyli polski strój szlachecki

Jak wyglądał żupan? Co to były wyloty kontusza? Do czego służyła karabela? Czym ozdabiano kołpaki? Jak długie były pasy kontuszowe? Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję poznać elementy polskiego stroju szlacheckiego. Wstępem do zajęć będzie postać Jana Radolińskiego (1726-1796), właściciela Jarocina, który portretował się w narodowym polskim stroju.

Uczniowie klas IVVI szkół podstawowych

Ludzie listy piszą

Archiwalna korespondencja Radolińskich z XIX i początków XX w. przypomni, dziś już zanikającą, sztukę pisania listów. W ramach warsztatów uczestnicy stworzą własny list. Papier ozdobią pieczęcią (suchą i tuszową) z herbem Radolińskich – Brogiem.

Uczniowie klas IVVI szkół podstawowych

Odwiedziny z biletem wizytowym

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję dowiedzieć się, jak wyglądały i do czego służyły dawniej bilety wizytowe. Zapoznają się także z kartami wizytowymi Radolińskich, które znajdują się w zbiorach muzealnych. W ramach warsztatów każdy uczeń stworzy indywidualny bilet, opatrzony własną adnotacją – wiadomością.

Uczniowie klas IVVI szkół podstawowych

Jestem muzealnikiem

Podczas zajęć uczniowie wcielą się w role muzealnika i staną przed wyzwaniem wypełnienia karty ewidencyjnej dla otrzymanego eksponatu. Wcześniej edukator omówi wszystkie pola występujące w dokumencie oraz przedstawi, w jaki sposób muzeum gromadzi zbiory.

Uczniowie klas IVVIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

◊ „Każda ulica jest brukowana” – Jarocin sprzed ponad 200 lat

Jak wyglądał Jarocin u schyłku XVIII w.? Ilu posiadał mieszkańców? Z czego się utrzymywali? Czy w mieście można było zakupić leki w aptece? W jakim stanie było miejskie więzienie? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać dzięki opisowi Jarocina, sporządzonemu krótko po II rozbiorze Polski. Tekst źródłowy będzie tu pretekstem do stworzenia przez uczniów pracy plastycznej przedstawiającej nowożytny Jarocin.

Uczniowie klas IVVIII szkół podstawowych

Pałac – opowieść o architekturze

Pałac Radolińskich, wybudowany w stylu neogotyckim, stworzony został według pomysłu Augusta Friedricha Stülera. W zaprojektowanej przez niego jarocińskiej rezydencji odnajdziemy wiele elementów architektonicznych, charakterystycznych dla różnych stylów. Zapraszamy na nietypowy spacer po i wokół pałacu, który unaoczni i przybliży uczniom takie formy jak krenelaż, ryzalit, wykusz, portfenetr czy maswerk. Wędrówka po pałacu skończy się podsumowaniem-warsztatami w sali edukacyjnej.

Uczniowie klas IVVIII szkół podstawowych

Ukradzione lata

Zajęcia poświęcone są okupacji lat 1939-1945 na Ziemi Jarocińskiej. Wydarzenia tamtych czasów oraz losy i przeżycia mieszkańców opowiedziane zostaną przez pryzmat archiwalnych fotografii oraz wspomnień jarociniaków. Uczniowie, pracując w grupach, będą poznawać i analizować lokalne źródła historyczne.

Uczniowie klas IVVIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Od Andrzeja do Hugona. Poczet właścicieli rodu Radolińskich

Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję stworzyć drzewo genealogiczne właścicieli Jarocina z rodu Radolińskich. Bazą źródłową będą tu wybrane wypisy z ksiąg metrykalnych od XVII do XIX w. Tablica potomków wzbogacona zostanie fotografiami najważniejszych członków rodziny. Dzięki warsztatom uczniowie będą mogli bliżej poznać jedną z nauk pomocniczych historii, jaką jest genealogia. Zaznajomią się także z symbolami służącymi do określania wydarzeń w drzewach genealogicznych.

Uczniowie klas VIIVIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Akta metrykalne w pracy historyka

Akta metrykalne to niezwykle wartościowe źródła historyczne do wielu badań – genealogicznych, demograficznych czy społecznych. Zawierają bezcenne informacje na temat mieszkańców miast i wsi. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z tym rodzajem dokumentów oraz omówienie ich przydatności w pracy historyka. Podczas lekcji uczniowie pracować będą zarówno na lokalnych aktach kościelnych, jak i tych wytworzonych przez urzędy stanu cywilnego.

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

◊ „My, Bolesław z Bożej Łaski książę wielkopolski”

Uczniowie, pod kierunkiem edukatora, przeanalizują najstarszy zachowany dokument o Jarocinie. Wystawił go książę wielkopolski Bolesław Pobożny dla Janka Zaremby w 1257 r. Podczas zajęć skupimy się na krytyce wewnętrznej źródła. Na przykładzie omawianego tekstu młodzież pozna także elementy średniowiecznego dokumentu.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

SPACERY

 

Szlaki Radolińskich

Zapraszamy na wycieczkę po zespole pałacowo-parkowym. Uczniowie poznają bliżej rezydencję Radolińskich oraz dowiedzą się, kim byli mieszkający tu ludzie. W trakcie spaceru podejdziemy także do parkowych obiektów, użytkowanych przez rodzinę Radolińskich. Wycieczka trwa ok. 90 min.

Przedszkolaki, uczniowie klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Śladami przeszłości

Wycieczka szlakiem zabytków Jarocina. Wędrówka rozpoczyna się w budynku pałacu i prowadzi przez takie obiekty jak ruiny kościoła Św. Ducha, Skarbczyk, kościół pw. św. Marcina, rynek z ratuszem, dawny kościół ewangelicki czy synagogę. Podczas wyprawy uczestnicy poznają historię mijanych zabytków oraz związane z nimi ciekawostki. Wycieczka trwa ok. 90 min.

Przedszkolaki, uczniowie klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Parkowy odkrywca

Trasa spacerowa po parku szlakiem najokazalszych i najcenniejszych drzew. W trakcie spotkania nie tylko zgłębimy wiedzę botaniczną i wysłuchamy ciekawostek dendrologicznych. Przy okazji poznawania pomników przyrody, uczniowie zaznajomią się pokrótce także z ich patronami – przedstawicielami rodu Radolińskich. Spacer trwa ok. 60 min.

Przedszkolaki, uczniowie klas szkół podstawowych

 

***************************************************************************

 

Ceny zajęć:

Lekcje muzealne: 120 zł od grupy

Warsztaty historyczne: 7 zł lub 10 zł od osoby (w zależności od zajęć); czas trwania: 45-60 min

Spacery:

   - Szlaki Radolińskich: 100 zł od grupy

   - Śladami przeszłości: 150 zł od grupy

   - Parkowy odkrywca: 100 zł od grupy